Provozní řád

Provozní řád pro posilovnu Fit-line centra

Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem Posilovny Fit-line centrum a jeho návštěvníky při poskytování služeb ze strany provozovatele těmto návštěvníkům*.

1.    Návštěvník Fit-line centra je povinen seznámit se s tímto provozním řádem a jednat a chovat se v souladu s ním. Uhrazením vstupného dle platného ceníku s ním vyjadřuje plný souhlas.

2.    Návštěvník je oprávněn užívat jednotlivá zařízení a náčiní komplexu nebo čerpat jeho služby na základě řádně uhrazeného vstupného podle druhu čerpané služby dle stanoveného ceníku.

3.    Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Doporučujeme před návštěvou fitcentra nechat se vyšetřit ošetřujícím lékařem (celkové vyšetření, činnost srdce atd.). Za zdravotní stav cvičenců nenese provozovatel Fit-line centra zodpovědnost.

4.    Návštěvníci jsou povinni řídit se pokyny personálu. Každý je povinen používat čistý sportovní oděv a kvalitní, pevnou a čistou obuv. Při cvičení na posilovacích strojích je nutné používat ručník z hygienických důvodů a z důvodu ochrany koženky na strojích před působením potu. Je zakázáno cvičit na posilovacích strojích bez použití ručníku. Při provozování příslušné sportovní činnosti nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních návštěvníků a nesmí poškozovat majetek. Zakazuje se znečišťovat prostory Fit-line centra. Návštěvník přítomný v posilovně neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným.

5.    Veškeré svršky včetně bot,  je každý povinen uložit na místě k tomu určeném, t. j. do šatních skříněk a botníku. Cennosti jako například peníze, hodinky, řetízky a jiné je nutné nechat u sebe, případně předat obsluze baru k úschově. Za cennosti jinak uložené oproti Provoznímu řádu nese plnou zodpovědnost návštěvník.

6.    Návštěvníci v prostorách posilovny užívají zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda veškeré zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání. V případě zjištění jakéhokoli poškození stroje, činky, spinningového kola, nebo cvičebních pomůcek je každého povinností uvedenou skutečnost oznámit obsluze baru. Jakékoliv úpravy a přesouvání stojanů, strojového a jiného vybavení fitcentra je zakázáno.

7.    Po skončení cvičení si každý po sobě uklidí nářadí a náčiní na vyhrazené místo. Žádáme všechny návštěvníky posilovny a aerobního sálu, aby této skutečnosti věnovali zvýšenou pozornost.

8.    V případě jakéhokoli zranění je každý povinen toto oznámit obsluze baru. Pro potřeby první pomoci je v prostoru baru lékárnička.

9.    V případě krádeže ohlaste obsluze baru poškození. Dále je vaší povinností sami si zavolat policii k sepsání protokolu a sami si vyplnit tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.

10. V celém sportovním komplexu platí přísný zákaz kouření, používaní otevřeného ohně a omamných látek. Do prostor posilovny je přísně zakázáno nošení skleněných láhví a skleniček. Nošení vlastních jídel není povoleno.

11. Děti od 15 let do 18 let mohou do posilovny, a to pouze se souhlasem rodičů, kteří výslovně a nepřenositelně nesou plnou odpovědnost za případné škody na zdraví svého dítěte i majetku provozovatele způsobené pohybem dítěte.

12.  Do všech prostor Fit-line centra je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby posilovnu opustily. Pokud tak neučiní, mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny.

13. Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli, a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.

14. Návštěvník je povinen při odchodu z šatny šatní skříňku vyprázdnit a nechat odemčenou. Je povinen klíč od šatní skříňky opatrovat po dobu cvičení a vrátit na bar před opuštěním prostor posilovny. Odpovídá za škodu, která vznikne provozovateli jejich ztrátou, poškozením nebo zneužitím. Prostor posilovny je třeba opustit 15 minut před ukončením provozní doby posilovny, abyste se včas stihli osprchovat a převléci se ještě v době provozní doby .

15. Návštěvníci nesmí vstupovat do prostor vyčleněných personálu.

Odpovědnost a práva provozovatele:

  1. Provozovatel nese odpovědnost za dodržování pořádku a čistoty v celém prostoru Fit-line centra. Úklid je prováděn minimálně 1x denně. Hygienické zařízení je umýváno dle potřeby, minimálně  1x denně dezinfekčním prostředkem.
  2. Provozovatel má právo odmítnout návštěvníka při naplnění kapacity fitcentra.
  3. Provozovatel fitcentra může vyčlenit hodiny pro hromadné návštěvy či sportovní akce, o kterých bude včas informovat.
  4. Provozovatel neodpovídá za škodu na vnesených věcech cvičenců do prostoru Fit-line centra.
  5. Ceny vstupů jsou platné vždy dle aktuálních ceníků pro dané období. Provozovatel si vyhrazuje právo ceny upravovat dle vlastních potřeb.


Věříme, že v naší posilovně strávíte mnoho hezkých chvil a že Vaše odhodlání pravidelně cvičit se setká s Vaším osobním úspěchem.
K tomu Vám mnoho úspěchů přeje
Jiří Appelt
provozovatel Fit-line centra Radotín


* Návštěvníkem se rozumí fyzická osoba, která za účelem odebrání služeb nebo zboží od provozovatele je přítomna ve sportovním zařízení.


Důležitá telefonní čísla

  • 112 Tísňová linka
  • 150 Hasiči
  • 155 Záchranná služba
  • 156 Městská policie
  • 158 Policie